قالیباف رئیس مجلس:روی حاج قاسم حساسیم
قالیباف رئیس مجلس:روی حاج قاسم حساسیم

🔴 دوگانه‌سازی با «دیپلماسی» و «میدان» چیزی جز فرصت‌طلبی نیست / روی حاج قاسم حساسیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت :کسانی که به هر دلیلی دوگانه‌سازی فرصت طلبانه از قدرت میدانی و قدرت دیپلماسی را فراهم می‌کنند بدانند این ضد منافع ملی وتجربه بشریت وضدعلم است.به غیر ازفرصت طلبی، منطقی دراین موضوع نیست. 🔻وی افزود:باهمه […]

🔴 دوگانه‌سازی با «دیپلماسی» و «میدان» چیزی جز فرصت‌طلبی نیست / روی حاج قاسم حساسیم

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت :کسانی که به هر دلیلی دوگانه‌سازی فرصت طلبانه از قدرت میدانی و قدرت دیپلماسی را فراهم می‌کنند بدانند این ضد منافع ملی وتجربه بشریت وضدعلم است.به غیر ازفرصت طلبی، منطقی دراین موضوع نیست.

🔻وی افزود:باهمه وجود میدانیم حاج قاسم عزیز ما هنرش این بود که برای کشور تولید قدرت می کرد.حاضرنیستیم حتی یک خط کوچک برسیمای درخشان این عزیزوارد شود؛ این برای ماسخت وسنگین و غیرقابل تحمل است.

انتهای پیام/